Algemene Voorwaarden

CENTURION IT SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN

Datum: 13 oktober 2018

1. Interpretatie

1.1 In deze Overeenkomst zijn, tenzij de context anders vereist, de volgende definities en interpretatieregels van toepassing:

Overeenkomst: deze algemene voorwaarden, de Order en alle andere documenten of voorwaarden die door verwijzing in deze voorwaarden zijn opgenomen;

Vertrouwelijke informatie: informatie, in welke vorm dan ook, van een vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke aard bekendgemaakt door de ene partij aan de andere die is gemarkeerd als vertrouwelijk; of is op het moment van openbaarmaking als vertrouwelijk geïdentificeerd; of door een redelijke zakelijke persoon als vertrouwelijk worden beschouwd, inclusief maar niet beperkt tot informatie over de activiteiten, klanten, leveranciers, software, knowhow, processen en bedrijfsintenties van de onthullende partij;

Centurion IT Solutions BV: geregistreerd in Nederland (ondernemingsnummer 73248754), statutair gevestigd te Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond, Nederland;

Klant: de persoon die de Services bij Centurion IT Solutions BV koopt, zoals beschreven in de Order;

Deliverables: de deliverables geleverd of verkregen via de Services;

Intellectuele-eigendomsrechten: alle intellectuele-eigendomsrechten, inclusief alle octrooien, auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, handels-, bedrijfs- en domeinnamen, rechten op design, rechten op goodwill, oneerlijke concurrentierechten, rechten op computersoftware, databankenrecht, morele rechten, rechten op vertrouwelijke informatie (waaronder knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele-eigendomsrechten, in alle gevallen, ongeacht of zij al dan niet geregistreerd zijn en alle aanvragen voor en vernieuwingen of uitbreidingen van dergelijke rechten;

Order: de bestelling van de Klant voor de Services, zoals gedetailleerd beschreven op het schriftelijke voorstel van Centurion IT Solutions BV, schriftelijke acceptatie, factuur of anderzijds;

Servicekosten: de kosten die de Klant moet betalen voor de Services zoals beschreven in de Bestelling;

Services: de services die zijn beschreven in de Order, waaronder:

  • Het leveren van software
  • Het leveren van advies/consultancy
  • Het geven van training/opleiding
  • Overige relateerde diensten

Software: de software van Centurion IT Solutions BV of haar externe licentiegevers, inclusief de software die wordt gebruikt om de Service via de Website en andere applicaties te bedienen;

Aanvullende voorwaarden: de algemene voorwaarden van toepassing op specifieke Services, die de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvullen;

Services van derden: de onderdelen van de Services (indien aanwezig) die door derden worden geleverd;

Website: centurion-it.nl (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen).

1.2 In deze Overeenkomst zijn de volgende regels van toepassing:

(a) een persoon omvat een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een rechtspersoon zonder rechtspersoonlijkheid (ongeacht of deze rechtspersoonlijkheid bezit);

(b) een verwijzing naar een statuut of wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of wettelijke bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld, met inbegrip van enige ondergeschikte wetgeving die op grond daarvan wordt gemaakt;

(c) elke uitdrukking voorafgegaan door de term inclusief of een soortgelijke uitdrukking moet worden uitgelegd als illustratief en mag de betekenis van de woorden voorafgaand aan die termen niet beperken; en

(d) een verwijzing naar geschreven of geschreven documenten omvat faxen en e-mails van personen met voldoende machtiging om een ​​partij te binden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Order met uitsluiting van andere voorwaarden (behalve de Aanvullende Voorwaarden, die prevaleren boven deze algemene voorwaarden voor zover ze betrekking hebben op de betreffende Service).

2. Overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst vangt aan op de datum vermeld in de Order of anderszins bij het begin van de Dienst en zal worden voortgezet voor een periode van 12 maanden, tenzij anders vermeld in de Order.

2.2 De Klant kan door Centurion IT Solutions BV worden gecontacteerd tijdens deze Overeenkomst met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en producten.

2.3 Centurion IT Solutions BV zal de Services aan de Klant leveren in overeenstemming met deze Overeenkomst en met redelijke vakkundigheid en zorg.

2.4 Centurion IT Solutions BV kan de Services van tijd tot tijd wijzigen.

2.5 De ​​rechten op toegang tot en gebruik van de Services zijn beperkt tot de duur van deze Overeenkomst en zullen automatisch vervallen bij beëindiging van deze Overeenkomst. Abonnementen of rechten mogen niet worden verlengd of overgedragen, tenzij schriftelijk overeengekomen door Centurion IT Solutions BV. Er is geen restitutie verschuldigd door Centurion IT Solutions BV met betrekking tot ongebruikte rechten of tegoeden.

3. Gebruikersaccounts en overmatig gebruik

3.1 Gebruikersaccounts die worden gebruikt om toegang tot de Services te krijgen, zijn beperkt tot gebruik door een aangewezen persoon en mogen niet worden gebruikt door andere personen dan de genoemde gebruiker. Een gebruikersaccount kan aan een andere persoon worden toegewezen met de goedkeuring van Centurion IT Solutions BV, in welk geval de eerdere gebruiker geen verder recht op toegang tot of gebruik van de Services heeft.

3.2 De klant verbindt zich ertoe:

(a) elke gebruiker moet een veilig wachtwoord behouden voor zijn gebruik van de Services, dat regelmatig zal worden gewijzigd en vertrouwelijk zal worden behandeld;

(b) het houdt een schriftelijke, bijgewerkte lijst bij van zijn geautoriseerde gebruikers en verstrekt het op verzoek aan Centurion IT Solutions BV;

(c) het stelt Centurion IT Solutions BV in staat om het gebruik van de Services te controleren om de naam en het wachtwoord van elke gebruikersaccount en de persoon (personen) die toegang hebben tot de gebruikersaccounts vast te stellen. Een dergelijke audit mag niet vaker dan één keer per kwartaal worden uitgevoerd, op kosten van Centurion IT Solutions BV en met een redelijke voorafgaande kennisgeving.

3.3 Als Centurion IT Solutions BV ontdekt dat de Klant te weinig Servicekosten heeft betaald als gevolg van het overmatig gebruik van de Services, zal de Klant, onverminderd de andere rechten van Centurion IT Solutions BV, aan Centurion IT Solutions BV een bedrag betalen dat gelijk is aan de onderbetaling op basis van de dan geldende standaardtarieven van Centurion IT Solutions BV binnen 30 dagen van Centurion IT Solutions BV’s factuur.

3.4 De levering van de Services kan onderhevig zijn aan beperkingen op, bijvoorbeeld, gebruikersabonnementen en/of types en/of gebruik van de Services. Dergelijke beperkingen kunnen tijdens de duur van de Overeenkomst worden verhoogd (maar worden niet verlaagd), afhankelijk van overeenstemming over de Servicekosten die voor dergelijke verhogingen verschuldigd zijn.

3.5 In geval van overmatig gebruik van de Services, bijvoorbeeld vanwege het gebruik van mailings die verder gaan dan de gebruikslimieten die in de Order zijn vermeld, is de Klant aansprakelijk voor het betalen van de kosten van dergelijk overmatig gebruik aan de standaard eenheidstarieven die door Centurion IT Solutions BV zijn vastgesteld. Centurion IT Solutions BV kan, maar is niet verplicht om contact op te nemen met de Klant voordat deze een gebruikslimiet bereikt om een ​​extra toewijzing van eenheden overeen te komen (tegen betaling van een overeengekomen bedrag).

4. Servicekosten en betaling

4.1 Gelet op het feit dat Centurion IT Solutions BV de Services levert, betaalt de Klant de Servicekosten aan Centurion IT Solutions BV. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle servicekosten vooraf verschuldigd. Centurion IT Solutions BV is gerechtigd om de Servicetoeslagen na het plaatsen van de Order te factureren en facturen zijn betaalbaar (zonder aftrek of verrekening) binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen).

4.2 Indien een partij nalaat om eender welk bedrag te betalen aan de ander op de vervaldag van betaling, moet die partij onmiddellijk opeisbaar rente betalen over het openstaande bedrag tegen het tarief dat wordt verstrekt door de Wet op de Late betaling van handelsvorderingen (rente) 1998 van de betalingstermijn tot de volledige betaling, vóór of na de uitspraak.

4.3 De Servicekosten zijn exclusief bedragen met betrekking tot BTW, die bovendien door de Klant moeten worden betaald.

4.4 De klant erkent en gaat ermee akkoord dat:

(a) Centurion IT Solutions BV kan betalingsinformatie verzamelen met betrekking tot de Klant en de betaling van de facturen van Centurion IT Solutions BV, die door Centurion IT Solutions BV worden gebruikt als onderdeel van zijn producten / diensten; en

(b) Indien de Klant nalaat de facturen van Centurion IT Solutions BV tijdig te betalen, kan dit een negatieve invloed hebben op de kredietwaardigheid van de Klant.

5. Verplichtingen van Centurion IT Solutions BV

5.1 Centurion IT Solutions BV zal:

(a) alle redelijke inspanningen leveren om de Diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat Centurion IT Solutions BV mogelijk gepland of noodonderhoud moet uitvoeren dat periodiek van invloed kan zijn op de beschikbaarheid van sommige of alle Diensten. Centurion IT Solutions BV zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om de Klant van tevoren op de hoogte te stellen van gepland onderhoud;

(b) de Klant redelijke informatie en hulp bieden om de medewerkers van de Klant toegang te geven tot de Services en deze te gebruiken;

(c) voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met het aanbieden van de Services; en

(d) ervoor te zorgen dat zij alle nodige licenties, toestemmingen en machtigingen heeft en zal behouden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst.

6. Eigendomsrechten van Centurion IT Solutions BV

6.1 Centurion IT Solutions BV of zijn licentiegevers van derden zijn eigenaar van alle Intellectuele-eigendomsrechten (IE) met betrekking tot of voortvloeiend uit de Services (inclusief alle IE in de Software en bijbehorende documentatie). Centurion IT Solutions BV machtigt de Klant om die IE op niet-exclusieve basis te gebruiken in de mate die nodig is om de Klant in staat te stellen de Services te gebruiken. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om dergelijke IE’s over te dragen.

6.2 De klant zal niet:

(a) behoudens voor zover toegestaan ​​door enige toepasselijke wet die niet in overeenstemming tussen de partijen kan worden gesloten en uitgezonderd in de mate waarin dit uitdrukkelijk is toegestaan ​​onder deze Overeenkomst, proberen kopieën te maken, te wijzigen, te dupliceren, afgeleiden van te maken, opnieuw publiceren, downloaden, weergeven, verzenden of distribueren van alle of een deel van de Software of Services in welke vorm of media dan ook of op welke manier dan ook;

(b) poging om het geheel of een deel van de Software compileren, disassembleren, reverse-engineeren of anderszins reduceren tot een voor de mens waarneembare vorm;

(c) toegang verschaffen tot alle of een deel van de Services om een ​​product of dienst te bouwen dat concurreert met de Services;

(d) de Services of Deliverables gebruiken om diensten aan derden te leveren;

(e) de Services of Deliverables aan derden, behalve geautoriseerde gebruikers van de Klant, beschikbaar stellen, verkopen, verhuren, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, weergeven, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren of anderszins beschikbaar stellen; of

(f) proberen om derden te verkrijgen of bij te staan ​​bij het verkrijgen van toegang tot de Services, anders dan zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst.

6.3 De Deliverables worden alleen voor de duur van deze Overeenkomst in licentie gegeven aan de Klant voor intern zakelijk gebruik. Tenzij anders vermeld in de Order, mogen de Deliverables alleen worden gebruikt in Nederland. Andere licentiebeperkingen kunnen van toepassing zijn, zoals uiteengezet in de Order.

7. Verplichtingen van de klant

7.1 De klant moet:

(a) Centurion IT Solutions BV alle informatie of assistentie te verstrekken die redelijkerwijs vereist is om Centurion IT Solutions BV in staat te stellen zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, en alle redelijke inspanningen te doen om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie compleet en nauwkeurig is en in de afgesproken vorm;

(b) niets doen om opzettelijk of uit onachtzaamheid de reputatie van Centurion IT Solutions BV te schaden;

(c) zich te houden aan alle wetten en regels die van toepassing zijn op het gebruik van de Services;

(d) geen toegang tot, opslag, distributie of overdracht in de loop van het gebruik van de Diensten van virussen of schadelijke elementen of materiaal dat illegaal, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, aanstootgevend, discriminerend is of dat schade of letsel kan toebrengen aan een persoon of eigendom;

(e) geen geautomatiseerd systeem, software of middelen gebruiken om gegevens uit enig onderdeel van de Services te extraheren of te downloaden; en

(f) alle redelijke inspanningen leveren om ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Services te voorkomen en, in geval van een dergelijke ongeoorloofde toegang of gebruik, onmiddellijk Centurion IT Solutions BV op de hoogte brengen.

7.2 Indien Centurion IT Solutions BV redelijkerwijs vermoedt dat de Klant in gebreke is met enige verplichting in artikel 7.1, kan hij de toegang van de Klant tot de Services onmiddellijk opschorten. Centurion IT Solutions BV is niet aansprakelijk voor het niet leveren of vertragen van het leveren van de Services in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst, voor zover dit falen of vertragen het gevolg is van het niet naleven door de Klant van deze Overeenkomst.

7.3 Als de Klant Services ontvangt, verbindt de Klant zich ertoe en garandeert hij dat hij de Services alleen gebruikt voor het uitvoeren van mailings waarvoor hij voorafgaande toestemming van de betreffende persoon heeft verkregen en hij mag de Services niet gebruiken voor enige andere activiteiten. De Services zijn ook onderworpen aan Aanvullende Voorwaarden en de Klant gaat ermee akkoord zich te houden aan dergelijke voorwaarden.

7.4 Als de Klant prospectie- of marketinginformatie (Prospecting Data) ontvangt, heeft de Klant een licentie om de Prospecting Data alleen te gebruiken voor interne security doeleinden. De Klant is verantwoordelijk voor het bepalen van de wettelijke basis om de Prospecting Data te gebruiken in overeenstemming met de Privacy- en Gegevensbeschermingsvereisten (zoals hieronder gedefinieerd) en voor de naleving van alle wettelijke en reglementaire vereisten met betrekking tot dergelijke Prospectie Gegevens.

8. Gegevensbescherming

8.1 Voor de toepassing van deze Overeenkomst hebben "gegevensbeheerder", "persoonsgegevens" en "verwerking" de definities die zijn opgenomen in de Wetgeving inzake gegevensbescherming en betekent "Wetgeving inzake gegevensbescherming" (i) de Gegevensbeschermingswet 1998, tot de datum van inwerkingtreding van zijn intrekking; (ii) de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) ("AVG") en eventuele nationale uitvoeringswetten, -voorschriften en afgeleide wetgeving, zolang de AVG van kracht is in Nederland; en (iii) opvolgers van de wet op de gegevensbeschermingswetgeving 1998 en AVG.

8.2 Deze clausule 8 bevat het kader voor het delen van persoonsgegevens tussen de partijen als gegevenscontroleurs.

8.3 Elke partij stemt ermee in zich te houden aan de Wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met de levering en ontvangst van de Services en alle persoonlijke gegevens die deel uitmaken van de Services.

8.4 De Klant erkent dat toegang tot persoonlijke gegevens door het gebruik van de Services alleen is toegestaan ​​als de Klant een wettelijke basis heeft om dit te doen en de Klant garandeert dat het alleen persoonsgegevens zal opvragen wanneer de Klant een wettige basis heeft om dit te doen. De klant is verantwoordelijk voor het vaststellen van de wettige basis voor het verwerken van persoonsgegevens die zijn verkregen op grond van het gebruik van de Services en het onderhouden van naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met dergelijke gegevens.

8.5 De ​​klant gaat ermee akkoord dat hij de diensten alleen zal gebruiken en gebruiken voor, in voorkomend geval, het doel van safety en security, compliance, gegevensverificatie en -versterking en andere wettige interne zakelijke doeleinden.

8.6 De Klant erkent dat het zijn plicht is om het bestaan ​​van zijn wettelijke basis voor verwerking te registreren en aan te tonen.

8.7 Wanneer de klant gebruik maakt van de bewakingsdienst, zal Centurion IT Solutions BV de klant per e-mail op de hoogte stellen wanneer zich een relevante wijziging in de bewaakte gegevens voordoet. De Klant zal de bewakingsservice voor bewaakte gegevens stoppen wanneer de Klant ophoudt een wettige basis te hebben voor het verwerken van die gegevens.

9. Garantie en disclaimer

9.1 Centurion IT Solutions BV garandeert dat de Services in belangrijke mate in overeenstemming met deze Overeenkomst en met redelijke bekwaamheid en zorg zullen worden verstrekt, op voorwaarde dat dit niet van toepassing is op de mate van niet-naleving veroorzaakt door Services van Derden, het gebruik van de Services in strijd met Centurion IT Solutions BV’s instructies of wijziging van de Services door een andere partij dan Centurion IT Solutions BV, zijn agenten of contractanten. Als de Services niet voldoen aan de voorgaande garantie, zal Centurion IT Solutions BV alle redelijke inspanningen leveren om een ​​dergelijke tekortkoming onmiddellijk te corrigeren of alternatieve manieren bieden om de gewenste prestaties te bereiken, wat het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant vormt voor elke niet-conformiteit met de garantie in deze clausule 9.1.

9.2 Centurion IT Solutions BV garandeert niet dat het gebruik van de Services door de Klant ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, of dat de Services en/of Deliverables zullen voldoen aan de vereisten van de Klant.

9.3 Hoewel Centurion IT Solutions BV alle redelijke inspanningen doet om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de Deliverables te behouden, zijn de Services niet bedoeld om te worden gebruikt als enige basis voor enige besluitvorming. Dienovereenkomstig is Centurion IT Solutions BV niet verantwoordelijk voor enig vertrouwen dat de Klant stelt op de Deliverables of de gevolgen van het gebruik van de Deliverables door de Klant.

9.4 Behalve zoals uiteengezet in clausule 9.1, worden de Services en Services van Derden geleverd op een "as is", zoals beschikbaar, zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet. Alle garanties of voorwaarden die zijn vervat in de wet of het gewoonterecht zijn uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit de aansprakelijkheid van een van beide partijen uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere handeling of nalaten waarvoor de aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.

10.2 Onder voorbehoud van clausule 10.1 is geen van de partijen aansprakelijk voor enige indirecte of vervolgschade.

10.3 Onder voorbehoud van artikel 10.1 is Centurion IT Solutions BV niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, inkomsten, zakelijke kansen, zakelijke kansen, goodwill, verwachte besparingen, of verlies of beschadiging van gegevens (direct of indirect).

10.4 Onverminderd de voorgaande bepalingen van deze clausule 10, is de totale aansprakelijkheid van Centurion IT Solutions BV, voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, hetzij in onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), contract of anderszins, beperkt tot het bedrag van de Servicekosten ontvangen door Centurion IT Solutions BV in de 3 maanden voorafgaand aan de relevante oorzaak (en) van actie.

10.5 De ​​Klant erkent en gaat ermee akkoord dat zijn schending van de licentierechten en beperkingen van de Service in deze Overeenkomst aanzienlijke schade kan toebrengen aan de activiteiten van Centurion IT Solutions BV. Dienovereenkomstig stemt de klant ermee in Centurion IT Solutions BV en leden van zijn groep schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle acties, claims, verliezen, schade, kosten (inclusief juridische en professionele kosten) en aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met enige claim van derden tegen Centurion IT Solutions BV in verband met gebruik van de Services door de Klant in strijd met deze Overeenkomst (inclusief de Aanvullende Voorwaarden).

11. Vertrouwelijkheid

11.1 Elke partij verbindt zich ertoe om op geen enkel moment vertrouwelijke informatie bekend te maken aan enige persoon, behalve zoals toegestaan ​​door artikel 11.2.

11.2 Elke partij mag de Vertrouwelijke informatie van de andere partij vrijgeven:

(a) aan haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers of adviseurs die dergelijke informatie nodig hebben voor het uitvoeren van de verplichtingen van de partij krachtens deze Overeenkomst. Elke partij zorgt ervoor dat haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers of adviseurs aan wie zij de Vertrouwelijke informatie van de andere partij onthult, zich aan deze clausule 11 houden; en

(b) zoals vereist door de wet, rechterlijk bevel of enige gouvernementele of regulerende instantie.

11.3 Geen van beide partijen zal de Vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken voor enig ander doel dan om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen.

12. Vervaldatum, verlenging en beëindiging

12.1 Centurion IT Solutions BV heeft het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant als:

(a) de Klant verzuimt om op grond van deze Overeenkomst alle onbetwiste bedragen te betalen op de vervaldag van betaling en blijft ten minste 14 dagen na het in gebreke blijven schriftelijk in gebreke om een ​​dergelijke betaling uit te voeren; of

(b) de Klant een materiële schending begaat van zijn andere verplichtingen onder deze Overeenkomst en (indien herstelbaar) nalaat om die schending te herstellen binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving die vereist dat hij dit doet;

(c) de Klant is niet in staat om zijn schulden te betalen of insolvent wordt of is onderworpen aan een bevel of een besluit tot liquidatie of ontbinding (anders dan ten behoeve van een samenvoeging of reconstructie), of een administratieve of andere curator, manager, trustee, curator, beheerder of een soortgelijke functionaris die is aangesteld over het geheel of een substantieel deel van zijn vermogen, of een compositie of overeenkomst met haar schuldeisers in het algemeen, of is onderworpen aan een analoge gebeurtenis of procedure in een toepasselijk rechtsgebied.

12.2 Waar Centurion IT Solutions BV gerechtigd is om deze Overeenkomst te beëindigen, kan het (naar eigen goeddunken) als alternatief de toegang van de Klant tot de Services opschorten totdat hij (redelijk en zonder onnodige vertraging) beslist om toegang te herstellen of de Overeenkomst te beëindigen.

12.3 Beëindiging van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die zijn ontstaan ​​als beëindiging.

12.4 Bij het aflopen of beëindigen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, moet de Klant alle openstaande facturen betalen en is hij aansprakelijk voor alle ontvangen Services die nog niet zijn gefactureerd. Alle licenties en rechten die aan de Klant worden verleend, worden onmiddellijk stopgezet en de Klant heeft geen recht op toegang tot de Services of maakt verder gebruik van de Deliverables. Elke partij zal alle documentatie, materialen en vertrouwelijke informatie die toebehoort aan de ander teruggeven of vernietigen (naar keuze van de andere partij).

12.5 Na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst blijven de volgende bepalingen volledig van kracht: de bepalingen 8, 9, 10, 11, 12 en 13.11.

13. Diversen

13.1 De Services kunnen u in staat stellen inhoud te bekijken en openen die wordt aangeboden door mediabronnen van derden. Centurion IT Solutions BV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of beschikbaarheid van de inhoud geproduceerd door de mediabronnen en kan naar eigen goeddunken dergelijke inhoud van de Services verwijderen. Centurion IT Solutions BV is niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik door de Klant van de Services of inhoud van derden.

13.4 Indien van toepassing, is eigendomsinformatie die via de Service beschikbaar wordt gesteld uitsluitend voor intern niet-commercieel gebruik en is anderszins onderworpen aan de licentievoorwaarden in deze Overeenkomst. De klant mag de informatie niet kopiëren, verkopen, verspreiden, verzenden of gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld en mag het kadastrale titelnummer niet gebruiken of toestaan ​​dat deze wordt gebruikt op een manier die de systemen of toegang van het kadaster veroorzaakt voor degenen die worden onderbroken, beschadigd of op enigerlei wijze worden geschaad. De informatie is gelicenseerd 'as is' en Centurion IT Solutions BV sluit alle verklaringen, garanties, verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de informatie uit tot het maximum dat wettelijk is toegestaan. Centurion IT Solutions BV garandeert niet dat de informatie continu wordt verstrekt. Centurion IT Solutions BV zal zich inspannen om een ​​redelijke voorafgaande kennisgeving van intrekking van de informatie te verstrekken.

13.5 De Klant mag zijn rechten, voordelen of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Centurion IT Solutions BV.

13.6 Overmacht. Een partij zal deze Overeenkomst niet schenden, noch aansprakelijk zijn voor enige niet-nakoming of vertraging in de uitvoering van enige verplichting onder deze Overeenkomst voortkomend uit of toe te schrijven aan handelingen, gebeurtenissen, weglatingen of ongevallen buiten haar redelijke controle.

13.7 Ontslag. Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank of een bestuursorgaan met de bevoegde rechtsmacht ongeldig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht. Als een ongeldige, niet-afdwingbare of illegale bepaling geldig, uitvoerbaar of wettelijk zou zijn als een deel ervan werd verwijderd, is de bepaling van toepassing met de minimaal noodzakelijke aanpassingen om deze juridisch, geldig en afdwingbaar te maken.

13.8 Wijzigingen en afstandsverklaring. Centurion IT Solutions BV kan deze voorwaarden en bepalingen van tijd tot tijd wijzigen om wijzigingen in haar Services weer te geven en zal dergelijke afwijkingen op de Website, via e-mail of via de Services (indien van toepassing) melden. Een verklaring van afstand van enig recht onder deze Overeenkomst is alleen effectief als het schriftelijk is en geldt alleen voor de omstandigheden waarvoor het is verleend. Het niet nalaten om een ​​rechtsmiddel of rechtsmiddel uit hoofde van deze Overeenkomst of door de wet uit te oefenen of uit te stellen, vormt een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel, noch zal het een toekomstige uitoefening of handhaving van dergelijk recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

13.9 Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en begrip van de partijen en vervangt elke eerdere afspraak of overeenkomst tussen hen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Elke partij erkent dat zij bij het aangaan van deze Overeenkomst niet is uitgegaan van verklaringen, verklaringen, garanties of garanties (hetzij nalatig of onfatsoenlijk gemaakt), anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst.

13.10 Rechten van derden. Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst kan krachtens wettelijke bepalingen worden afgedwongen door een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst.

13.11 Toepasselijk recht en jurisdictie. De overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrage is Den Haag.

13.12 Service Level Agreement. Leverancier hanteert een universeel serviceniveau (Service Level Agreement) die via de website en desgevraagd anderszins ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal leverancier steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. Behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden voor beschikbaarheid volgens Service Level Agreement.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

1. Uitvoering SaaS-dienst

1.1 Leverancier verricht de SaaS-dienst slechts in opdracht van opdrachtgever. Het staat opdrachtgever niet vrij derden gebruik te laten maken van de door leverancier verleende diensten op het gebied van SaaS.

1.2 Indien leverancier op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

1.3 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal leverancier opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van opdrachtgever. In dat geval kan opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

1.4 Leverancier kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Leverancier is niet gehouden specifiek voor opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

1.5 Leverancier kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

1.6 Leverancier is nimmer gehouden opdrachtgever een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

2. Garantie

2.1 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Leverancier zal zich er voor inspannen fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door leverancier zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door opdrachtgever gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Leverancier staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door leverancier is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma- omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld, kan leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan opdrachtgever in rekening brengen.

2.2 Opdrachtgever zal op basis van de door leverancier verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door opdrachtgever te nemen maatregelen, tegen door leverancier te stellen (financiële) voorwaarden. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

2.3 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

3. Bescherming van persoonsgegevens

3.1 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij opdrachtgever. Partijen houden het er voor dat leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is.

3.2 Leverancier zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door opdrachtgever na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 26.1. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van leverancier begrepen en komen voor rekening van opdrachtgever.

4. Aanvang van de dienstverlening; vergoeding

4.1 Uitvoering van de door leverancier te verlenen SaaS-dienst begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.

4.2 Opdrachtgever is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomen betalings- schema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door leverancier verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

5. Advisering en consultancy

5.1 De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van consultancy of advisering is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal leverancier zich daarom niet tevoren verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht.

5.2 De dienstverlening van leverancier wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van leverancier.

5.3 Het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door leverancier afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van Opdrachtgever. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, berust geheel bij Opdrachtgever, onverminderd het recht van leverancier met alle middelen tegenbewijs te leveren.

5.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is Opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van leverancier en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van leverancier. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van leverancier niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

6. Opleiding en trainingen

6.1 Een aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door leverancier.

6.2 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij een deelnemer doet niets af aan de verplichtingen van Opdrachtgever op grond van de overeenkomst. Het is Opdrachtgever toegestaan een deelnemer voor een opleiding te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.

6.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is leverancier gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met één of meerdere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Leverancier behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. Leverancier is gerechtigd organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.

6.4 De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding door Opdrachtgever of deelnemers worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels. Een annulering dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding of het desbetreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of niet-verschijning doen niets af aan de betaalverplichtingen die Opdrachtgever op grond van de overeenkomst heeft.

7. Uitvoering opleiding

7.1 Opdrachtgever aanvaardt dat leverancier de inhoud en diepgang van de opleiding bepaalt.

7.2 Opdrachtgever zal de deelnemers informeren over en toezien op de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de overeenkomst en de door leverancier voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname aan de opleiding.

7.3 Indien leverancier bij de uitvoering van de opleiding gebruik maakt van eigen apparatuur of programmatuur, staat leverancier er niet voor in dat deze apparatuur of programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien leverancier de opleiding uitvoert op locatie van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever zorgdragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur.

7.4 Het afnemen van een examen of een toets maakt niet deel uit van de overeenkomst.

7.5 Voor de ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie, opleidingsmaterialen of -middelen is Opdrachtgever een separate vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of duplicaten hiervan.

7.6 Indien de opleiding op basis van e-learning wordt aangeboden, zijn de bepalingen van het ‘Hoofdstuk Software-as-a-Service (SaaS)’ zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

8. Prijs en betaling

8.1 Leverancier kan verlangen dat Opdrachtgever vóór de aanvang van de opleiding de ter zake verschuldigde vergoedingen betaalt. Leverancier kan deelnemers uitsluiten van deelname indien Opdrachtgever heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen, zulks onverlet alle overige rechten van leverancier.

8.2 Tenzij leverancier uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de opleiding is vrijgesteld van btw in de zin van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, is Opdrachtgever over de vergoeding tevens btw verschuldigd. Leverancier is na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd zijn prijzen aan te passen bij eventuele wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelde regime van btw voor opleidingen.

TOP